Solbjerg Nu Solbjerg Nu
December 2022

Solbjerg Nu Solbjerg Nu
November 2022


Solbjerg Kirkeblad Kirkebladet
December 2022

Solbjerg Kirkeblad Kirkebladet
November 2022


Solbjerg kalenderen Kalender
December 2022


Solbjerg kalenderen Faste ArrangementerLokalsamfund 33 - Solbjerg


Solbjergkataloget 2017

Læs om eboks her: eboksgoogle's hjemmeside
"Gamle" informationer:

Solbjerg Fællesråd ønsker alle en god jul og et godt nytår


Til medlemmerne af Solbjerg Fællesråd og deres repræsentanter


I henhold til vedtægternes paragraf 5 og 6 indbyder Solbjerg Fællesråd hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Solbjerg Fritidscenter. (Den 1. november 2021 kl. 19.oo til 21.30)
Dagsorden i henhold til vedtægternes paragraf 6.

Især dagsordenens pkt.6 vil være interessant for alle foreninger i Solbjerg.
Formanden har i et bilag funderet over fællesrådets fortid, nutid og fremtid med henblik på rådets funktioner, og om der er folk til at overtage og videreføre arbejdet til gavn for Solbjerg.
Du kan læse hele indkaldelse med dagsorden og Brian Jonassens kommentarer til pkt. 6
HER.

Ny forening i Solbjerg der støtter lokalsamfundet


Søg penge
Det lokale kultur,- idræts og foreningsliv får nu en unik mulighed for at søge økonomiske midler til diverse tiltag, som kan komme borgerne i vores dejlige by Solbjerg tilgode.
Foreningen vil støtte tiltag der ........ Hele teksten findes HER.

Repræsentantskabsmøde 2020


Til medlemmerne af Solbjerg Fællesråd og deres repræsentanter.

I netop omdelte SolbjergNU er der fra Solbjerg Fællesråd indeholdt en invitation til repræsentantskabsmøde 2. november 2020, men vi kan som . . . . .

Hele teksten findes HER.

Aflysninger af diverse arrangementer i Solbjerg
Til medlemmerne.
Solbjerg Fritidscenter, som borgerhus under Aarhus Kommune Sport og Fritid, har i starten af juni måned modtaget en række retningslinjer forud for regeringens lempelser på forsamlingsforbuddet af 8. juni 2020.
En væsentlig faktor i baggrunden for nedenstående beslutning ligger blandt andet, at det er Fællesrådets, herunder beboerhusstyrelsens ansvar regelmæssigt dagligt at rengøre kontaktflader i beboerhuset i forbindelse med husets anvendelse. En retningslinje udstukket af myndighedernes og Aarhus kommune.

Derfor ser Fællesrådet, herunder beboerhusstyrelsen, sig nødsaget til at .......
Til hvad??? Ja, det kan du læse HER.Grundet myndighedernes opfordring vedrørende corona virus, aflyser Solbjerg Vandværk A.m.b.a. den annoncerede generalforsamling d. 23. marts 2020.
Solbjerg Vandværk A.m.b.a. vender tilbage med ny dato, når myndighederne melder om normaliseret situation.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Med henvisning til myndighedernes opfordring vedrørende COVID-19 aflyser
Astrup Vandværk A.m.b.a. den annoncerede generalforsamling d. 26. marts 2020.
Vi vender tilbage med ny dato for afholdelse af generalforsamling når myndighederne kan melde om normaliserede forhold som muliggør afholdelse.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Solbjerg Seniorforenings medlemmer.
Som følge af den omfattende Corona virus, ser vi os desværre nødsaget til at aflyse arrangementet i Solbjerg Fritidscenter torsdag den 16. april med Den musikalske familie. På bestyrelsens vegne
Jørn Kruse
Generalforsamling i Støtteforeningen for Solbjerg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv.
Grundet Coronakrisen er generalforsamlingen den 16. april 2020 udsat indtil videre.
På vegne af bestyrelsen
Lisbeth Andersen

Aflysninger i AarhusDu kan holde dig informeret om aflysninger, lukninger og andre tiltag i Aarhus Kommune grundet corona-virus på www.aarhus.dk/corona/

KATTEGATFORBINDELSEN - en afrapporteringAfrapportering af indledende linjeføringsovervejelser

Første fase af forundersøgelserne, som både omfatter en vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat, er nu afsluttet.

Læs mereom de indledende linjeføringsovervejelser for en Kattegatforbindelse her: www.kattegat.dk

DER ARBEJDES FOR TIDEN MED EN OMLÆGNING OG ÆNDRING AF SOLBJERG FÆLLESRÅDS HJEMMESIDEFølgende vil i overgangen løbende blive ajourført: Forretningsudvalgets dagsordener og mødereferater - Solbjerg Nu - Kirkebladet - Kalenderen.

Repræsentantskabsmøde maj 2018Referatet kan læses her.

HELHEDSPLAN LOKALSAMFUND 33 - SOLBJERG
Formålet med lokalsamfundsbeskrivelsen er fra Solbjerg Fællesråds side, at få belyst og beskrevet de kvaliteter der er i lokalområdet Solbjerg og ikke mindst få belyst de ting der kan arbejdes med at forbedre.
Sætte fokus på tilgængeligheden mellem lokalsamfundsbydelen Solbjerg og de omkringliggende landsbyer og tilgængeligheden til områdets natur.

Formålet er at strukturere visionerne for udviklingen og skabe sammenhæng mellem de enkelte områder og dermed skabe fundamentet for en bæredygtig byudvikling.

Læs hele beskrivelsen ved at klikke ind under lokalsamfund 33 - Solbjerg i højre spalte.

Infomøde om Solbjerg Byport er afholdt


Der er fremkommet et ønske om at ændre kommuneplanrammerne for området ved Solbjerg Byport.

Du kan læse om arrangementet ved at klikke ind på nedenstående links:

Helhedsplan lokalsamfund - Solbjerg
Disponeringsplan
Solbjergs DNA
Opslagstavlens notater
Informationsopslag
Deltagere
VINDMØLLER OG SOLENERGIANLÆG I AARHUS
(og Solbjerg)


Aarhus Kommune har et politisk maal om at blive co2 neutral i 2030.
Derfor vil vedvarende energianlæg (VE) ... vindmøller og solenergianlæg ... komme til at spille en større rolle i kommunens fremtidige energiforsyning.

  Klik for et større billede.

For at blive klogere paa, hvilke steder, der egner sig bedst til at opsætte disse anlæg, har Aarhus Kommune rettet henvendelse til folk, der bor, ejer en ejendom eller er en virksomhed i et omraade, hvor der - inden for en afstand af 750 meter - potentielt kan opstilles vindmøller med en højde paa 125 meter i Aarhus. Ifølge lovgivningen skal der være minimum 4 x vindmøllehøjden til en bolig. Derudover skal kommunen ogsaa varetage en række andre hensyn i planlægningen.
Læs om debatten og kommende workshops paa vores høringsplatform www.voresenergi-aarhus.dk

Forundersøgelse for et omraade til etageboliger ved Østergaardsvej i SolbjergOmraadet er beliggende ved Østergaardsvej 274, 274B, 276 og 276A i Solbjerg.

Paa baggrund af anmodning fra den private ejer paatænkes der udarbejdet en lokal-plan for ovennævnte omraade.
Formaalet med lokalplanen er at give mulighed for, at omraadet kan anvendes til etageboliger i form af 4 punkthuse med op til 3 etager. I alt 48 lejligheder.
Det sydligste punkthus i vedhæftede illustrationsplan udgaar af hensyn til nærliggende drikke-vandsboringer.

Læs Solbjerg Have Forundersøgelse her

Læs om og se Solbjerg Have boliger her

Se Solbjerg Have matrikelkort her

Linjeføring af jernbanen ved Solbjerg


                          


NU kan man se, hvordan jernbanen skal gå omkring Solbjerg.
Der arbejdes med 3 forslag.
Det røde forslag, som ligger tættest på Solbjerg, ligger nok ikke der, hvor de fleste havde regnet med dets placering.

Klik paa billedet til højre og se, hvor tæt på midtbyen den vil komme til at gaa, hvis det ender med denne placering.

Høringsnotatet til idefasehøringen af "Ny bane Hovedgaard - Hasselager" kan nu findes på Banedanmarks hjemmeside. www.banedanmark.dk

Læs Høringsnotatet her.

De videre undersøgelser vil tage udgangspunkt i disse 3 linjeføringsforslag. De kan ses baade i høringsnotatet og paa det opdaterede dynamiske kort paa hjemmesiden.


Salg af grunde i Solbjerg

Find dit nye hjem i Solbjerg, det er der flere gode grunde til.

Ønsker du yderligere info, kan du læse mere om grundene og salgsmaterialet ved at klikke ind på www.aarhus.dk/grundsalg eller sende en mail til grundsalg@mtm.aarhus.dk
Hjemmesiden


Solbjerg Fællesraads hjemmesideadresse er www.solbjergnu.dkGem hjemmesideadressen
i dine favoritter saa du kan finde den til senere brug.

Naar du klikker dig ind paa maanedens Solbjerg Nu, som staar i højre spalte, kan det godt tage lidt tid, inden "bladet" kommer frem paa din skærm. Det er fordi, det er en relativ stor fil, der skal kaldes frem.Udgivelse og omdeling af Solbjerg NU

Fællesraadet har atter lavet aftale med Solbjergskolens 8. klasser for omdeling af Solbjerg NU, hvor vi glæder os til i lighed med tidligere aar at fortsætte det gode lokale samarbejde til løsning af denne opgave, som har god og positiv støtte fra forældrekredsen.

Solbjerg NU omdeles til alle i Solbjergomraadet uden begrænsninger. Den nye postlov vedrørende opsætning af postkasser har givet en vis lettelse for omdelerne.
På saa stor en opgave er det dog ikke muligt helt at undgaa fejl. Hvis det undtagelsesvist sker, hører vi gerne, saa vi kan rette fejl eller mangler.

Samtidig kan vi glæde os over et stigende sidetal i Solbjerg NU, hvor fællesraadets medlemmer har smaa eller større indlæg med, og hertil har vi en god støtte fra vore annoncører.Brug for frivillige i Solbjergs foreninger


Foreningsplanlægning

Der er brug for frivillige i Solbjerg.

Her skal blot lyde en opfordring og anbefaling til at give en haand med i den ene eller den anden sammenhæng. Desværre er der ikke saa mange penge i det, mendet kan i stedet give nogle kompetencer i en periode, som kan være en god ballast ogværdi i fremtiden, naar tiderne forhaabentlig skifter.

Samtidig udgør den frivillige indsats en stor værdi på mange omraader, maaske ikke lige ipenge, men i en værdifuld indsats til gavn for andre i vort samfund og den enkelte frivillige, hvor de frivillige er med til at skabe positiv vækst paa en lang række omraader. Herkan man f.eks. være med til at gennemføre opgaver, som ellers ikke bliver udført, og det gælder i høj grad ogsaa kommunale opgaver.

Derfor vær med til at sætte noget i gang ogsaa paa de omraader, som ellers er forsømt eller aldrig bliver udført, og det frivillige arbejde betaler sig selv!

Foreningsaktivitet


Solbjerg Fællesraads Bomærke/Logo


Vi har haft en henvendelse fra et medlem af fællesraadet om brug af vort bomærke, som er registreret og beskyttet i Varemærke-registret. Til oplysning for vore medlemmer har vi den beslutning, at medlemmerne gerne maa benytte bomærket til eget brug, men hvis der skulle være et ønske f.eks. fra en virksomhed om anvendelse af bomærket, skal der betales et gebyr afhængig af formaalet efter ansøgning til Solbjerg Fællesraad.
Her skal lige anføres, at fællesraadet betaler et beløb til Varemærke-registret for denne registrering og beskyttelse.Velkommen til Solbjerg -
og velkommen til Solbjerg Fællesraads hjemmeside

Hjemmesiden har til formaal at fungere som opslagsværk og informationskanal, hvor diverse beslutninger samt aktiviteter relateret til fællesraadet herunder løbende forhandlinger med Aarhus kommune angaaende udviklingen og vedligeholdelsen af Solbjerg og omegn offentliggøres.
Fællesraadet repræsenterer et meget bredt udsnit af medlemsorganisationer fra Solbjerg og omegn.

På Hjemmesiden vil du finde informationer om Solbjerg Fællesraad og raadets medlemmer.
Du finder ogsaa informationer om Solbjerg Fritidscenter og Solbjerg Aftenskole, som begge drives af Fællesraadet.


Antal besøg: 7982
Til toppen